Категории

Информация

  Промоции

  Най-продавани

  „ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ШАНС - НОВ СТАРТ И ДОСТОЙНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАРИЕРАТА ЗА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В КОРНЕЛ В”

  „ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ШАНС - НОВ СТАРТ И ДОСТОЙНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАРИЕРАТА ЗА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В КОРНЕЛ В”

  Проект развитие на човешките ресурси

  Проект BG05M9OP001-1.003 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”

   

  Имаме удоволствието да Ви представим информация относно постигнатия към момента напредък и резултати, в изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:[U1] 

   

  В резултат от изпълнението на проекта и на основните проектни дейности през периода от 24.04.2017 г. до 10.01.2018 г. са постигнати следните резултати:

  -       Разкрити са 4 нови работни места;

  -       Закупени са всички планирани за закупуване активи (обзавеждане и оборудване), необходими за новоразкритите работни места;

  -       Извършен е подбор на служители за заемане на новоразкритите работни места. Понастоящем са заети 3 от създадените 4 нови работни места, като се търси лице от целевата група на проекта, което да бъде наето на работно място с длъжност „Експерт, маркетинг“.

  -       Сключени са 4 трудови договора с безработни и неактивни лица;

  -       Осигурена е заетост за 4 безработни и неактивни лица, в това число:

  = на 1 младеж до 29-годишна възраст;

  = на 1 лице на възраст над 54 г.;

  -       Регулярно се изплащат месечните възнаграждения на лицата, наети по проекта;

  -       Изготвен е дизайн и са отпечатани 3 плаката, всеки от които с размери 420 х 297 мм;

  -       Изготвен е дизайн и са отпечатани 200 дипляни;

  -       Изготвени и публикувани на интернет страницата на „Корнел В“ ЕООД са 2 информационни материала, предоставящи информация за проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  в т. ч. с  информация за сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, информация за целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати и др.;

  -       Предоставена е информация на участниците в проекта;

  -       Предоставена е информация на клиенти, партньори и широката общественост за изпълнявания проект;

  -       Сключен е договор с външна фирма за изпълнение на функциите по организация и управление на проекта;

  -       Текущо се извършват дейности по организация и управление на проекта, които  гарантират:

  = спазване на заложения график на проекта;

  = доброто финансово управление на проекта;

  = осигуряване на адекватна одитна следа;

  -       Подготвени са месечни вътрешни отчети за постигнатия напредък но проекта.

   

  С постигането на така описаните резултати са разкрити и оборудвани планираните по проекта 4 бр. нови работни места за длъжности „Експерт, маркетинг“, „Администратор, уеб сайт“, „Мърчандайзер, продажби“ и „Търговски представител“ и е осигурена е заетост на лица от уязвими групи.

   

  Описаното допринася пряко за постигане на проектните цели, на специфичните цели в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР и за достигане на целевите индикатори, съответно – налице е и принос за реализирането на  стратегията на ОПРЧР за по-висока заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

   

  При изпълнение на проектните дейности се спазват стриктно хоризонталните принципи за равенство на половете, за равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за устойчиво развитие.

  10.01.2018г. 

  -------------------------------------------------www.eufunds.bg -------------------------------------------------

  Проект №BG05M9OP001-1.003-2457„Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  Project №BG05M9OP001-1.003-2457 „Everyone is entitled to a chance - a new start and worthy career completion for people from vulnerable groups at Cornel V“ financed by the Operational Programme „Human resources development“, financed by the European Union through the European Social Fund

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  При никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

  286Коментари

   • Avatar
    토토사이트
    апр 1, 2021

    스포츠토토 사설 토토사이트 안전놀이터 슬롯사이트 주소 뱃사공 bebe40.com 스포츠중계 기성용 성폭행 대륙철도연결 유투브추천 서학개미 해외선물 카지노후기 퍼스트카지노 놀이터추천 먹튀사이트목록 호텔카지노토토사이트 슬롯사이트 스포츠중계 토토사이트 토토사이트

    • Avatar
     авг 20, 2022

   • Avatar
    안전놀이터
    апр 1, 2021

    스포츠토토 사설 토토사이트 안전놀이터 슬롯사이트 주소 뱃사공 bebe40.com 스포츠중계 여자아이돌 임신 코로나의심증상 소프트뱅크 손정의 비행기표 신라젠상장폐지 토토사이트모음 카지노먹튀 미니게임 월드카지노 이어리안전놀이터 토토 사설토토 파워볼 토토사이트

   • Avatar
    메이저놀이터
    апр 1, 2021

    스포츠토토 사설 토토사이트 안전놀이터 슬롯사이트 주소 뱃사공 bebe40.com 스포츠중계 학폭 깨물사과 츄 중국대만 일본지진피해 류현진선발 씨오디 007카지노 배트맨토토 해외사이트 호텔카지노토토사이트 토토사이트 토토사이트 토토사이트 안전놀이터

    • Avatar
     сеп 3, 2022

    • Avatar
     kedivekopekturleri
     май 31, 2023

     Maltese Terrier köpekleri, kedivekopekturleri Avrupadan köken alan, küçük boyutlu sevimli bir köpek ırkıdır. Üstün zekaları, sadakatleri ve oyuncu kişilikleri ile tanınırlar. Bu mini köpekler, küçük evlerde de barınabilecekleri ve aile hayatına uygun oldukları için popülerdirler. wikipedia Rottweiler köpekleri, Almanyanın Rottweil kasabasından köken alan güçlü ve cesur bir cins olarak bilinir. Köpek sahibinin ona karşı tutumu ve eğitimi, bu köpeklerin sevgi dolu ve sadık bir arkadaş ya da tehlikeli bir varlık olmasına neden olabilir.

    • Avatar
     kedivekopekturleri
     юни 1, 2023

     Maltese Terrier köpekleri, kedivekopekturleri Avrupadan köken alan, küçük boyutlu sevimli bir köpek ırkıdır. Üstün zekaları, sadakatleri ve oyuncu kişilikleri ile tanınırlar. Bu mini köpekler, küçük evlerde de barınabilecekleri ve aile hayatına uygun oldukları için popülerdirler. wikipedia Rottweiler köpekleri, Almanyanın Rottweil kasabasından köken alan güçlü ve cesur bir cins olarak bilinir. Köpek sahibinin ona karşı tutumu ve eğitimi, bu köpeklerin sevgi dolu ve sadık bir arkadaş ya da tehlikeli bir varlık olmasına neden olabilir.

    • Avatar
     юли 27, 2023

     < Prestashop 1.6 content MODULE -->

  Leave a Reply

  * Name:
  * E-mail: (Not Published)
     Website: (Site url withhttp://)
  * Comment:
  Type Code