Категории

Информация

  Промоции

  Най-продавани

  „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”

  „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”

  европроект

  Проект BG05M9OP001-1.003 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В

  На 24.04.2017 г. „Корнел В“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

  Общата стойност на проекта: 62079,12 лв., от които 52767,26 лв. европейско и 9311,86 лв. национално съфинансиране.

   

  Продължителност на проекта: 15 месеца

   

  Период на изпълнение на проекта: от 24.04.2017 г. до 24.07.2018 г.

   

  Общата цел на проекта е осигуряване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез осигуряване на дългосрочна заетост.

   

  Специфичните цели на проекта са:

  1. Адресиране на идентифицирани проблеми за осигуряване на заетост на младежи до 29 годишна възраст чрез осигуряване на заетост;

  2. Адресиране на идентифицирани проблеми за осигуряване на заетост на лица над 54 г. чрез осигуряване на заетост;

  3. Адресиране на идентифицирани проблеми за осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица чрез осигуряването на заетост.

   

  Целева група: Целевата група по проекта се състои от 4 безработни и неактивни лица, за които ще бъдат разкрити нови работни места. Две от лицата (минимум 50% от целевата група) задължително ще бъдат представители на следните специфични категории:

  - Безработни лица на възраст над 54 г.;

  - Безработни младежи до 29 г. вкл.

   

  Основните дейности по проекта са:

  Дейност 1. Разкриване и оборудване на 4 нови работни места. Подбор на служители.

  Дейност 2. Назначаване и стартиране на заетост.

  Дейност 3. Информация и публичност на подкрепата.

  Дейност 4. Организация и управление.

   

  В резултат от изпълнението на проекта и на основните проектни дейности ще бъдат постигнати следните резултати:

  -        Разкрити 4 нови работни места;

  -        Закупено обзавеждане и оборудване, необходимо за новоразкритите работни места;

  -        Извършен подбор на служители за заемане на новоразкритите работни места;

  -        Сключени 4 трудови договора с безработни и неактивни лица;

  -        Осигурена заетост за 4 безработни и неактивни лица, в това число:

  = Осигурена заетост за минимум 1 младеж до 29 годишна възраст;

  = Осигурена заетост за минимум 1 лице на възраст над 54 г.;

  -        Изплатени месечни възнаграждения;

  -        Осигурена заетост за период от минимум 12 месеца след края на проекта на не по-малко от  2 от новоназначените служители;

  -        Дизайн и отпечатване на 3 плаката размер минимум А3;

  -        Дизайн и отпечатване на 200 дипляни;

  -        Изготвяне и публикуване на минимум 3 информационни материала целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати на интернет страницата на Корнел В;

  -        Изготвяне и публикуване на информация за сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

  -        Предоставена информация на участниците в проекта;

  -        Предоставена информация на клиенти, партньори и широката общественост за изпълнявания проект;

  -        Сключен договор с външна фирма за изпълнение на функциите по организация и управление на проекта;

  -        Извършени дейности по организация и управление на проекта, които  гарантират:

  = спазване на заложения график на проекта;

  = доброто финансово управление на проекта;

  = осигуряване на адекватна одитна следа;

  -        Подготвени 15 месечни вътрешни отчети за постигнатия напредък но проекта;

  -        Изготвени междинни и окончателен доклад към Управляващия орган.

   

   

  Проектните цели ще бъдат постигнати посредством използване на възможностите, осигурени от ОПРЧР, които ще подпомогнат фирмата при разкриване и оборудване на нови работни места, както и субсидиране на заетостта  на 4 служители за период от 12 месеца, което е основният резултат от реализирането на проекта, паралелно с осигуряване на заетост на лица от уязвими групи.

   

  Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съответствие с подкрепяните по ОПРЧР инвестиционни приоритети и специфични цели в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР.

  По отношение на осигуряването на заетост на младеж до 29 годишна възраст проектът съответства на специфична цел 3: „Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование” на Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“.

  По отношение на осигуряването на заетост на лице на възраст над 54 г. проектът съответства на специфична цел 3: „Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.” на Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“.

  Проектът реализира и целите на специфична цел 1 „Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.“ на Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“.

  Реализирането на дейностите и постигнатите резултати ще допринесат за постигане на целите на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР както и достигане на целевите индикатори.

   

  Реализирането на проекта съответства на и допринася за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020“. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

   

  Общата и специфичните цели, както постигането на заложените резултати, допринасят за реализиране на  стратегията на ОПРЧР за по-висока заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

   

  Целите и резултатите на проекта, както и предвиденият начин на изпълнение гарантират спазването на хоризонталните принципи за равенство на половете, за равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за устойчиво развитие.

   

  Резултатите на дейностите по проекта са в пряка връзка и спомагат за постигане на общата и специфичните цели.

   

  Проектът адресира идентифицираните и подробно описани нужди на избраните целевите групи. Видът на работните места съответства на идентифицираните нужди на целените групи и на възможностите на фирмата.

   

  -------------------------------------------------www.eufunds.bg -------------------------------------------------

  Проект №BG05M9OP001-1.003-2457„Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  Project №BG05M9OP001-1.003-2457 „Everyone is entitled to a chance - a new start and worthy career completion for people from vulnerable groups at Cornel V“ financed by the Operational Programme „Human resources development“, financed by the European Union through the European Social Fund

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  При никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

  245Коментари

   • Avatar
    토토사이트 주소
    апр 1, 2021

    스포츠토토 사설 토토사이트 안전놀이터 슬롯사이트 주소 뱃사공 bebe40.com 스포츠중계 케이팝 딥페이크 신한김단비 독도영유권 클라라누드 북한미사일 먹튀다자바 퍼스트카지노 사설 토토 그래프사이트추천 검증업체토토사이트 슬롯사이트 스포츠중계 토토사이트 토토사이트

    • Avatar
     сеп 12, 2022

    • Avatar
     ное 5, 2022

  Serwis anten telewizyjnych

  Obsługa techniczna dekoderów i zestawów telewizji cyfrowej oraz montaż anteny satelitarnej Polsat i Canal+

  Leave a Reply

  * Name:
  * E-mail: (Not Published)
     Website: (Site url withhttp://)
  * Comment:
  Type Code