Категории

Информация

  Най-продавани

  Проект BG05M9OP001-1.003 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”

  Проект BG05M9OP001-1.003 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”

  Имаме удоволствието да Ви представим информация относно постигнатите до напредък и резултати, в изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Днес – 24.07.2018 г., е последният ден от изпълнението на проекта. В резултат от извършените проектни дейности през периода от 24.04.2017 г. до 24.07.2018 г. се отчита постигане на проектните цели, а именно:

  Обща цел на проекта: осигуряване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез осигуряване на дългосрочна заетост.

  Специфични цели:

  1. Адресиране на идентифицирани проблеми за осигуряване на заетост на младежи до 29 годишна възраст чрез осигуряване на заетост;

  2. Адресиране на идентифицирани проблеми за осигуряване на заетост на лица над 54 г. чрез осигуряване на заетост;

  3. Адресиране на идентифицирани проблеми за осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица чрез осигуряването на заетост.

  С описано е допринесено пряко за постигане на специфичните цели в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР и за достигане на целевите индикатори, съответно – налице е и принос за реализирането на  стратегията на ОПРЧР за по-висока заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

  В изпълнение на задълженията си по административния договор за изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, „Корнел В“ ЕООД предстои да представи окончателен отчет по проекта пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

  В резултат от изпълнението на проекта и на основните проектни дейности през периода от 29.03.2018 г. до 24.07.2018 г. са постигнати следните резултати:

  - Изготвен е втори междинен технически и финансов отчет и искане за плащане. Отчетът е подаден за проверка от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Отчетените с втория междинен отчет средства са верифицирани от Управляващия орган в пълен размер.

  - С оглед постигане на общата цел на проекта: „осигуряване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез осигуряване на дългосрочна заетост“, е извършен подбор на служители за заемане на работните места, създадени по проекта. В резултат са наети лица от целевата група на проекта и понастоящем са заети всички нови работни места, създадени по проекта (общо 4 бр.).

  - Осигурена е заетост за 4 безработни и неактивни лица от целевата група на проекта.

  - Регулярно са изплащани месечните възнаграждения на лицата, наети по проекта.

  - Изготвен и публикуван на интернет страницата на „Корнел В“ ЕООД е информационен материал, предоставящ информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати и др. в рамките на проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

  - Предоставена е информация на участниците в проекта.

  - Предоставена е информация на клиенти, партньори и широката общественост за изпълнявания проект.

  - Текущо се извършват дейности по организация и управление на проекта, които  гарантират:

  = доброто финансово управление на проекта;

  = осигуряване на адекватна одитна следа;

  - Подготвени са месечни вътрешни отчети за постигнатия напредък но проекта.

  С постигането на така описаните резултати е осигурена заетост на 4-те нови работни места, създадени по проекта, за длъжности „Експерт, маркетинг“, „Администратор, уеб сайт“, „Мърчандайзер, продажби“ и „Търговски представител“ и е осигурена е заетост на лица от уязвими групи.

  През целия периода на изпълнение на проектните дейности се спазват стриктно хоризонталните принципи за равенство на половете, за равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за устойчиво развитие.

  -------------------------------------------------www.eufunds.bg -------------------------------------------------

  Проект №BG05M9OP001-1.003-2457„Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  Project №BG05M9OP001-1.003-2457 „Everyone is entitled to a chance - a new start and worthy career completion for people from vulnerable groups at Cornel V“ financed by the Operational Programme „Human resources development“, financed by the European Union through the European Social Fund

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  При никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.