Категории

Информация

  Най-продавани

  Проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  Проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  EU

  На 17.07.2020 г. „Корнел В“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.073-4212 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

  Продължителност на проекта: 3 месеца

  Период на изпълнение на проекта: от 17.07.2020г. до 17.10.2020г.

  Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати: - Предоставяне информация на клиенти, партньори и широката общественост за изпълнявания проект; - Дизайн и отпечатване на 1 плакат с размер минимум А3; - Изготвяне и публикуване на информация за сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на интернет страницата на Корнел В; - Извършени дейности по организация и управление на проекта, които гарантират: = спазване на заложения график на проекта; = доброто финансово управление на проекта; = осигуряване на адекватна одитна следа; - Изготвен окончателен доклад към Управляващия орган. Проектните цели ще бъдат постигнати посредством използване на възможностите, осигурени от ОПИК, които ще подпомогнат фирмата при преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на работните места.

  2Коментари

   • Avatar
    Gynectrol gnc
    ное 18, 2020

    This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. Gynectrol gnc

   • Avatar
    sophie
    ное 19, 2020

    Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. In this game sims 4 cheats you can fitness, it's available on Xbox one.

  Leave a Reply

  * Name:
  * E-mail: (Not Published)
     Website: (Site url withhttp://)
  * Comment:
  Type Code