Категории

Информация

  Промоции

  Най-продавани

  Проект BG05M9OP001-1.003 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”

  Проект BG05M9OP001-1.003 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”

  Имаме удоволствието да Ви представим информация относно постигнатите до момента напредък и резултати, в изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

  В резултат от изпълнението на проекта и на основните проектни дейности през периода от 11.01.2018 г. до 28.03.2018 г. са постигнати следните резултати:

  -        Изготвен е първи междинен технически и финансов отчет и искане за плащане. Отчетът е подаден за проверка от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Отчетените с първия междинен отчет средства са верифицирани от Управляващия орган в пълен размер и са възстановени на „Корнел В“ ЕООД.

  -        С оглед постигане на общата цел на проекта: „осигуряване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез осигуряване на дългосрочна заетост“, е извършен подбор на служители за заемане на работните места, създадени по проекта. В резултат са наети лица от целевата група на проекта и понастоящем са заети всички нови работни места, създадени по проекта (общо 4 бр.).

  -        Осигурена е заетост за 4 безработни и неактивни лица, в това число:

  = на 2 младежи до 29-годишна възраст;

  = на 2 лица на възраст над 54 г.;

  -        Регулярно се изплащат месечните възнаграждения на лицата, наети по проекта.

  -        Изготвен и публикуван на интернет страницата на „Корнел В“ ЕООД е информационен материал, предоставящ информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати и др. в рамките на проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

  -        Предоставена е информация на участниците в проекта.

  -        Предоставена е информация на клиенти, партньори и широката общественост за изпълнявания проект.

  -        Текущо се извършват дейности по организация и управление на проекта, които  гарантират:

  = доброто финансово управление на проекта;

  = осигуряване на адекватна одитна следа;

  -        Подготвени са месечни вътрешни отчети за постигнатия напредък но проекта.

   

  С постигането на така описаните резултати е осигурена заетост на 4-те нови работни места, създадени по проекта, за длъжности „Експерт, маркетинг“, „Администратор, уеб сайт“, „Мърчандайзер, продажби“ и „Търговски представител“ и е осигурена е заетост на лица от уязвими групи.

   

  Описаното допринася пряко за постигане на проектните цели, на специфичните цели в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР и за достигане на целевите индикатори, съответно – налице е и принос за реализирането на  стратегията на ОПРЧР за по-висока заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

   

  При изпълнение на проектните дейности се спазват стриктно хоризонталните принципи за равенство на половете, за равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за устойчиво развитие.

   

  -------------------------------------------------www.eufunds.bg -------------------------------------------------

  Проект №BG05M9OP001-1.003-2457„Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  Project №BG05M9OP001-1.003-2457 „Everyone is entitled to a chance - a new start and worthy career completion for people from vulnerable groups at Cornel V“ financed by the Operational Programme „Human resources development“, financed by the European Union through the European Social Fund

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  При никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

  271Коментари

   • Avatar
    sophie
    ное 16, 2020

    This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog. Reading nice blogs on instagram at storiesig

    • Avatar
     сеп 12, 2022

    • Avatar
     ное 5, 2022

  Serwis anten telewizyjnych

  Obsługa techniczna dekoderów i zestawów telewizji cyfrowej oraz montaż anteny satelitarnej Polsat i Canal+

  Leave a Reply

  * Name:
  * E-mail: (Not Published)
     Website: (Site url withhttp://)
  * Comment:
  Type Code