„КОРНЕЛ В“ ЕООД е бенефициент по проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целева група на проекта са 4 безработни/ неактивни лица, като 50% от целевата група е съставена от лица от специфична категория „Безработни младежи до 29 г. вкл.” и специфична категория „Безработни лица на възраст над 54 г.“

В изпълнение на проекта и предвид нарастването на продуктовата гама и клиентската маса на „КОРНЕЛ В“ ЕООД, дружеството търси да наеме 1 лице, попадащо в целевата група на проекта, на длъжност 

Ако искате да станете част от екипа на Корнел В, да предлагате висококачествени европейски продукти, да работите в приятна творческа атмосфера с едни от най-големите компании в офисния и детския сектор, кандидатствайте за позиция при нас. Изпратете своето CV и актуална снимка на имейл vmineva@kornelv.com. 

Документите ще бъдат обработени строго конфиденциално. Информацията, която предоставяте, е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Основно значение при подбора на лицата ще има личната им мотивация за придобиване и/ или надграждане на професионални умения и компетенции и съответствието им с целевата група. Кандидатури, които са непълни и/ или не отговарят на гореописаните условия, няма да бъдат разглеждани. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КОРНЕЛ В“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.