Категории

Информация

  Най-продавани

  Да украсим дома си с цветовете на светлината

  Да украсим дома си с цветовете на светлината

  Вдъхновени от чистата красота на светлината, ефектите и цветовете, които създава, решихме да използваме именно нея по много интересен начин, за да обрисуваме и украсим дома си. И по-конкретно – детската стая.

  Всички сме виждали красиви цветни прозорци, т. нар. витражи на църкви, храмове, архитектурни забележителности. От Средновековието насам хората са използвали светлината, цветовете и тяхната символика, за да създадат специална атмосфера на определено място.

  Това, което ние ще направим няма да бъде витраж или цветен стъклопис, разбира се, но ние ще използваме техниката и идеята, за да направим детската стая по-цветнa, красивa и интересна.

  Ще използваме цветен целофан, който ще оформим като хвърчило и ще залепим върху прозореца в детската стая. А защо не и в другите стаи вкъщи?

  Необходими материали:

  1. Блокче цветен целофан APLI БЛОКЧЕ ЦВЕТЕН ЦЕЛОФАН APLI

  2. Цветен картон APLI (1 цвят по желание) ЦВЕТЕН КАРТОН APLI

  3. Екологично сухо лепило APLI ЕКОЛОГИЧНО СУХО ЛЕПИЛО APLI

  4. Ножица

  5. Няколко листчета тишу хартия

  6. Линийка и молив

  7. Цветно шнурче или прежда (за опашката на хвърчилото)

  Разчертайте 8 прави линии (две по две равни), които да използвате за двете основи на хвърчилото, между които ще наредите цветния целофан в няколко разноцветни „прозорчета“.

  За нашата малко по-несиметрична конструкция на хвърчилото са ни необходими: 2 линии картон с размер 24 х 2 см, 2 линии с размер 22 х 2 см, 2 линии с размер 16 х 2 см и още 2 линии с размер 14 х 2 см.

  Трябва да се получат две напълно еднакви основи. За всяка една основа са ни необходими по 1 картонена линия от всеки размер. Върху първата ще налепим парченцата целофан, а втората ще наложим върху първата, за да не си личи лепилото.

  Преди да започнем да сглобяваме основата трябва да оформим ръбчетата на линиите, така че да не стърчат една над друга, а да съвпадат като пъзел.

  Залепете линиите една за друга, като нанасяте лепило по краищата им, така че да се захванат стабилно.

  За "прозорчетата" трябва да изрежете 5 по-малки линии картон с дебелина 1.5 см. Петте линии трябва да бъдат с дължина съответно: 19 см, 14 см, 13 см, 9 см, 8 см.

  Залепете ги върху основата несиметрично, но, така че да се получат 6-7 фигури празно пространство, върху което да залепите парченцата цветен целофан.

  Следва да подберете цветове от блокчето. Всички са прекрасни, деликатни и изглеждат още по-красиви, когато светлината преминава през тях. Изберете тези, които ви харесват най-много.

  Очертайте фигури от избраните цветни листа, които да са с няколко милиметра по-големи от фигурата на „прозорчето“, върху което искате да лепите, за да можете да ги захванете и залепите върху основата.

  За очертанията най-добре използвайте черна химикалка, за да може начертаното да си личи и да изрежете го по-лесно.

  Изрежете фигури от целофан за всички „прозорчета“. Може първо да подредите цветовете отгоре, за да прецените дали ви харесва местоположението им един спрямо друг.

  Залепете внимателно фигурите цветен целофан, като нанасяте лепило върху краищата на основата, върху която лепите, а не върху самия целофан, за да не остава излишно лепило по него.

  Преди да наложим и залепим картонените линии, по които сме залепили целофана и сме отделили „прозорчетата“ на хвърчилото, трябва да направим опашката на хвърчилото – също много ефектна и симпатична.

  За опашката ще ви бъдат необходими около 30 см бяла прежда и няколко правоъгълника тишу хартия с размер 6 х 10 см, които бързо ще се превърнат в панделки.

  Прегънете парченцата тишу по средата, така че да заприличат на панделки и завържете с бялата прежда на прегънатото място.

  След това наложете и залепете останалите картонени линии от 1.5 см на съответните им места, както и втората основа на хвърчилото върху първата. Залепете и опашката на хвърчилото за най-долната му част и ... сте готови!

  Вече можете да го прикрепите върху прозореца в детската стая и да се наслаждавате на красивите ефекти на светлината преминаваща през цветния целофан.

  56Коментари

   • Avatar
    jessicaalex
    сеп 13, 2020

    This is a really decent site post. Not very numerous individuals would really, the way you simply did. I am truly inspired that there is such a great amount of data about this write me an assignment subject have been revealed and you've put forth a valiant effort, with so much class. On the off chance that needed to know more about green smoke surveys, than by all methods come in and check our stuff.

   • Avatar
    Canva Review
    сеп 17, 2020

    Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. Canva Review

   • Avatar
    Canva
    сеп 17, 2020

    I read your post and I found it amazing! thank! Canva

   • Avatar
    Instapage
    сеп 17, 2020

    Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! Instapage

   • Avatar
    Toonly
    сеп 17, 2020

    I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. Toonly

   • Avatar
    VideoScribe
    сеп 17, 2020

    I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. VideoScribe

   • Avatar
    Obsession Method
    сеп 17, 2020

    I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Obsession Method

   • Avatar
    Overnight Millionaire System
    сеп 17, 2020

    My friend mentioned to me your blog, so I thought I’d read it for myself. Very interesting insights, will be back for more! Overnight Millionaire System

   • Avatar
    His Secret Obsession Review
    сеп 17, 2020

    I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. His Secret Obsession Review

   • Avatar
    Sucuri Security Review
    сеп 17, 2020

    I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Sucuri Security Review

   • Avatar
    png to jpg
    сеп 17, 2020

    This is truly an practical and pleasant information for all. Thanks for sharing this to us and more power png to jpg

   • Avatar
    convert png to jpg
    сеп 17, 2020

    Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. convert png to jpg

   • Avatar
    jpg to pdf
    сеп 17, 2020

    I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. jpg to pdf

   • Avatar
    pdf to jpg
    сеп 17, 2020

    Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. pdf to jpg

   • Avatar
    svg to jpg
    сеп 17, 2020

    Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. svg to jpg

   • Avatar
    svg to png
    сеп 17, 2020

    I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. svg to png

   • Avatar
    Apparel Company
    сеп 21, 2020

    Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! Apparel Company

   • Avatar
    mariakim
    сеп 22, 2020

    I believe this will help your website become more organized because you have decided to set a part on this site for the inquiries regarding tax and as well as the helpful discussions. write me an essay To be honest, this is one of the few sites that are doing this kind of strategy. Also, I think that this will not only benefit your clients or the potential ones but you most especially because you will be able to see the questions easier.

   • Avatar
    Cloud Data Backup Software
    сеп 24, 2020

    I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. Cloud Data Backup Software

   • Avatar
    Cloud Data Backup Software
    сеп 24, 2020

    The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us. Cloud Data Backup Software

   • Avatar
    house painters
    сеп 25, 2020

    I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. house painters

   • Avatar
    arborists
    сеп 25, 2020

    Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. arborists

   • Avatar
    tree trimming
    сеп 25, 2020

    Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. tree trimming

   • Avatar
    siding contractor
    сеп 25, 2020

    I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. siding contractor

   • Avatar
    irrigation repair
    сеп 25, 2020

    Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog. irrigation repair

   • Avatar
    stucco contractors
    сеп 25, 2020

    I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! stucco contractors

   • Avatar
    pool cleaners
    сеп 25, 2020

    It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! pool cleaners

   • Avatar
    patio pavers
    сеп 25, 2020

    I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. patio pavers

   • Avatar
    tree trimming
    сеп 25, 2020

    I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. tree trimming

   • Avatar
    towing services
    сеп 25, 2020

    After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. towing services

   • Avatar
    asphalt paving
    сеп 25, 2020

    Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly. asphalt paving

   • Avatar
    soakwells
    сеп 25, 2020

    This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. soakwells

   • Avatar
    garden landscaping
    сеп 25, 2020

    I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! garden landscaping

   • Avatar
    irrigation system
    сеп 25, 2020

    It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! irrigation system

   • Avatar
    landscaping
    сеп 25, 2020

    I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. landscaping

   • Avatar
    Seattle Locksmith
    сеп 26, 2020

    Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really enjoyed reading this article today and I think this might be one of the best article that I've read yet. Please, keep this work going on in the same quality. Seattle Locksmith

   • Avatar
    Littlerock Locksmith
    сеп 26, 2020

    You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Littlerock Locksmith

   • Avatar
    Tacoma Locksmith
    сеп 26, 2020

    Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. Tacoma Locksmith

   • Avatar
    Locksmith Quincy
    сеп 26, 2020

    This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! Locksmith Quincy

   • Avatar
    Chicago virtual office
    сеп 26, 2020

    We create online virtual google office locations throughout the USA. You can have an office in any city or state to that your business will have a LOCAL clientele. Chicago virtual office

   • Avatar
    shawn kemp
    окт 12, 2020

    This article is really contains lot more information about This Topic. We have read your all the information some points are also good and some usually are awesome. Joker Bomber Jacket Great post I would like to thank you for the efforts you have ma

   • Avatar
    susnarichard
    окт 12, 2020

    I want to say that is one of the top notch posts that i've perused in all my existence. the whole thing right here is certainly remarkable. buy law assignment online I couldn't have requested a highly improved put up than this. . i am capable of bookmark your internet web site and advocate to all my pals

   • Avatar
    adam m garcia
    окт 16, 2020

    I will always let you and your Comparison Hostinger and Namecheap words become part of my day because you never know how much you make my day happier and more complete. There are even times when I feel so down but I will feel better right after checking your blogs. You have made me feel so good about myself all the time and please know that I do appreciate everything that you have.

   • Avatar
    lauratrott
    окт 22, 2020

    Thanks for sharing this best stuff with us! Keep sharing! I am new in the blog writing.All types blogs and posts are not helpful for the readers.Eddie Murphy Jacket Here the author is giving good thoughts and suggestions to each and every readers through this article.Quality of the content is the main element of the blog and this is the way of writing and presenting.

   • Avatar
    릴게임
    окт 24, 2020

    This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! 릴게임

   • Avatar
    jonathantrott
    окт 29, 2020

    The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have Top Gun Tom Cruise Jacket something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

   • Avatar
    janywatson
    окт 29, 2020

    I trully appretiate your work and tips given by you is helpful to me. I will share this information with my family & friends. This is a great website, argumentative essay writing service keep the positive reviews coming. This is a great inspiring .I am pretty much pleased with your good work. You put really very helpful information. I am looking to reading your next post. !!!!

   • Avatar
    kathybrunt
    окт 29, 2020

    This is a really decent site post. Not very numerous individuals would really, the way you simply did. I am truly inspired that there is such a great biology assignment writing service amount of data about this subject have been revealed and you've put forth a valiant effort, with so much class. On the off chance that needed to know more about green smoke surveys, than by all methods come in and check our stuff.

   • Avatar
    Cynthia Ashley
    ное 2, 2020

    This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck Danezon

   • Avatar
    James Astorga
    ное 4, 2020

    This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! christmas outfits

  Leave a Reply

  * Name:
  * E-mail: (Not Published)
     Website: (Site url withhttp://)
  * Comment:
  Type Code